ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η διοίκηση της επιχείρησης ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, έχοντας ως γνώμονα την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας για τους πελάτες της, εφαρμόζει Συστήμα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018, έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων εγγυάται:

  • τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο όλων των σταδίων παραγωγής και διεργασιών που ξεκινούν από την προμήθεια των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλικών και των υλικών συσκευασίας,
  • την εξάλειψη και τον εντοπισμό όλων των ελαττωματικών προϊόντων,
  • τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες – καταναλωτές, που θα απορρέει από την διάθεση προϊόντων που καλύπτουν ταυτόχρονα υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, υγιεινή και ασφάλεια, καθώς και τις απαιτήσεις των πελατών καταναλωτών.  
  • την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για το προσωπικό, στα πλαίσια της  εταιρικής κοινωνικής ευθύνης    
  • την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την Ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων. 
  • την εγκατάσταση και παρακολούθηση επαρκούς συστήματος επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, όπως και για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα Εθνική και Διεθνή νομοθεσία, αποδεικνύοντας τη συνεχή βελτίωση και προσήλωση στην ασφάλεια και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Η πολιτική της επιχείρησης κοινοποιείται και εφαρμόζεται με ευθύνη της Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης και είναι διαθέσιμη σε κάθε επικοινωνία εντός και εκτός της επιχείρησης.Όλα τα παραπάνω ανασκοπούνται σε ετήσια βάση από την Διοίκηση της επιχείρησης και αποτελούν δέσμευσή της ως προς τη συνεχή βελτίωση του συστήματος ποιότητας, με βάση και τα αποτελέσματα των μετρήσιμων στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση για την υποστήριξη των δεσμεύσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας